OM OSS

Figgjo IL ski og skiskyting er en av de største klubbene i Rogaland skiskytterkrets. Klubben har ca 35 aktive skiløpere og/eller skiskyttere fra alderen 8-20 år. Klubben tilbyr opptil 3 fellestreninger i ukedagene for utøvere avhengig av alder og nivå, i tillegg kommer konkurranser i helgene. Vi har flere juniorløpere som går på  videregående skole lokalt eller andre steder i landet og kombinerer skolegang med satsing på idretten. De følger sportslig opplegg fra sine team/skoler.

Trenerne legger opp til varierte treningsplaner og tenker langsiktig i sitt arbeid. Dermed får de aktive et variert treningstilbud som blant annet inneholder  skyting med puls, skyting uten puls, rulleskitrening, løping og styrke- og stabiliseringstrening. Klubben er så heldig å ha  flere engasjerte trenere fordelt på fellestreningene. Trenerkompetansen er høy. Flere har internasjonal trenererfaring og de fleste har selv vært aktive skiskyttere.

Klubben legger vekt på et sunt og sosialt treningsmiljø der de aktive kan utvikle seg på sitt nivå. Annenhver uke har vi kos og hygge etter trening, noe som er populært etter en god treningsøkt. Klubben legger årlig opp til en miljøsamling for aktive i alle aldre med sine foreldre og en treningssamling på snø for de som ønsker å reise litt lenger.  


HISTORIKK

Figgjo IL ski og skiskyting ble etablert i 1986 og er en undergruppe av Figgjo IL. Etableringen kom som et resultat av at flere utøvere brøt ut fra Gann skiskytterlag. Alle utøvere i Gann gikk både skiskyting og langrenn, skiskyting for Gann skiskytterlag og langrenn for andre ulike klubber. Figgjo IL ski og skiskyting ble dannet med tanke på å samle alle krefter i en klubb og tilby landets beste opplegg for ski og skiskyting. Helt fra oppstarten var det en tydelig forutsetning og allment kjent at alle utøvere måtte delta i både langrenn og skiskyting for Figgjo.  Figgjo IL ski og skiskyting opplevde en imponerende sportslig suksess sine første 15-20 år med å vinne 50-100 medaljer i nasjonale mesterskap, foruten 10 utøvere som har representert Norge internasjonalt.


Fra ca. år 2005 - 2010 var det lavere aktivitet i Figgjo og gamle etablerte retningslinjer “skled” noe ut. Flere løpere meldte seg inn i klubben for kun å delta på skiskytterdelen mens de fortsatte med langrenn i annen klubb.  De siste 4-5 årene har aktiviteten og antall løpere tatt seg veldig opp. I dag er klubben en av regionens største klubber som har oppnådd gode resultater både regionalt og nasjonalt.


Styret har sammen med foreldre  i løpet august/september 2014 gjennomført en klubbprosess og kommet frem til at klubben skal satse på sportslig utvikling og et godt miljø. Videre er det et ønske om at utøvere går både langrenn og skiskyting for Figgjo. Dette både for å gi et så godt og tilrettelagt treningstilbud som mulig men også med tanke på å bygge klubb – «sammen blir vi sterkere».

FORMÅL

Figgjo IL ski og skiskyting er en undergruppe i Figgjo IL. Gruppen skal være en åpen og demokratisk organisasjon med “takhøyde” til å tenke gode nye tanker. Formålet til klubben er å tilby opplæring og trening innenfor skiskyting og langrenn samt ivareta og bygge videre på et godt klubbmiljø hvor utøvere og familier trives. Alle våre sportslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, stolthet, helse og fairplay.

visjon

Figgjo IL ski og skiskyting er en klubb som fokuserer på sportslig utvikling, talentutvikling og har fokus på et inkluderende klubbmiljø med høy trivselsfaktor.Vi skal være stolte av vår tilhørighet til Figgjo IL ski og skiskyting.


VERDIGRUNNLAGET

Glede og mestring – sportslig utvikling ut fra den enkeltes nivå
Inkluderende
– jobbe for fellesskapsfølelse der hele familien trives
Stolt - a
v å tilhøre og representere Figgjo IL ski og skiskyting
Engasjement -
blant utøvere, trenere, ledere og foreldre
Et klubbmiljø preget av respekt

VIRKSOMHETSIDEEN

Figgjo IL ski og skiskyting har et inkluderende miljø der trenere, foreldre og utøvere jobber sammen mot felles mål. Treningsgrupper er delt opp ut i fra nivå og en ønsker å fremme et trygt miljø for den enkelte å utvikle seg i. Klubben tilstreber seg å arrangerer skiskytterskole en gang i året, enten vår eller høst.

KOMITÈER

Hele foreldregruppen (foreldre/foresatte) har tilhørighet til en av komiteene og bidrar aktivt inn i ulike aktiviteter her. Etablerte aktiviteter legges inn i års hjulet som utarbeides av styret hvert år. Andre/nye aktiviteter kan også legges inn Hver komite har en leder som rapporterer til styret eller sitter i styret.

 

Klubben har følgende komiteer:

 

Komite 

Aktivitet/ansvarsområde 

Sportsligkomite

(SK)

Trening

Innskyting

Sportslig opplegg på samlinger

Organisere karusell løp

Rennkomite 

(RK) 

Organisere oppsatte løp

Skaffe rennleder

Bemanningsplan til renn

Bestille arena

Premiering

Stavløpet

Admin registrering til løp

Dugnadskomite 

 (DK) 

Organisere dugnader:

Ølberg inn/utvask

Vennefest

Julelotteri

Blink

Lysebotn

Vedlikehold anlegget på Figgjo

Evt andre nye dugnader

Sponsorkomite (SPOK) 

Ivareta eksisterende sponsorer

Skaffe nye sponsorer

Annonser kretshåndbok

Ha oversikt over mulige steder å søke støtte

Søke om støtte/tilskudd

Samlingskomite (SAK) 

Bestille og organisere samlinger

Høstsamling - miljøsamling

Vintersamling - treningssamling

Evt andre samlinger

 

STYRE-ARBEID

Figgjo ski og skiskyting er en undergruppe til Figgjo IL og er ikke pålagt å avholde årsmøte ihht loven. Årsmøte/klubbkveld skal likevel avholdes innen utgangen av februar måned for valg av gruppens styremedlemmer og gjennomgang av årsmelding som går til Figgjo IL hovedstyre

- Årsmøtet/klubbkveld er Figgjo IL ski og skiskytings høyeste myndighet, og avholdes i februar mnd. 
- Innkalling til årsmøtet/klubbkvelden skal skje en måned før møtedato.
- Innkalling annonseres på klubbens hjemmeside og via mail til alle medlemmer. 
- Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet/klubbkvelden og sakspapirene skal sendes ut 1 uke før møtedato.
- Årsmøtet/klubbkvelden er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten minimum 1 mnd. før møtet. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
- Årsmøtet/klubbkvelden legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på møtet.

Nytt styre som velges på årsmøte/klubbkveld vil ikke tre i kraft før etter sesongens slutt (20.4)

 

STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING   

Styret i Figgjo IL ski og skiskyting består av leder, sportslig leder, kasserer, sekretær, et  styremedlem. Ved fravær møter varamedlemmet.  Årsmøtet kan velge å øke antall styremedlemmer.


Styrets ansvar: 

Planlegge og ivareta gruppens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lov norm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. Stå for gruppens daglige ledelse og representere gruppen utad. Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse. Styret utformer års hjul med handlingsplaner og fordeler oppgaver på alle styrets medlemmer og foreldre/foresatte i komiteer.


Revisor:

Kasserer i Figgjo IL har overordnet ansvar for regnskapet og revisjonsplinkten er pålagt Figgjo IL


Valgkomité:

Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret. Det er vanlig at valgkomiteen består av 2 personer som går ut av sine verv i styret og velges for 2 år.

 

LØNN OG HONORAR  

Eventuell lønn til trenere eller ledere bestemmes av styret i Figgjo IL ski og skiskyting. Gruppene organiserer selv kjøregodtgjørelse og mindre utgifter etter følgende reglement fra NIF: En kan betale ut kr. 4000,- til en person i løpet av et år uten å trekke skatt.

Kjøregodtgjørelse: Betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøre liste og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes til skatteetaten.

Telefongodtgjørelse: Inntil kr. 1000,- er skattefritt. Betaler en ut mer skal det skattes for kr. 4000,-.

Arbeidsgiveravgift: En er fritatt for arbeidsgiver avgift opp til kr. 45 000,- pr person pr år.

En kan betale ut kjøregodtgjørelse og utgiftrefusjon ved dokumenterte utgifter men når beløpet overstiger kr. 10 000,- skal det meldes inn til skatteetaten. 

 

ØKONOMISK UTROSKAP eller  BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSER - VARSLINGSPLIKT 

Ved mistanke om økonomisk utroskap eller brudd på dopingbestemmelser skal noen fra styret varsles omgående. Grov økonomisk utroskap politianmeldes. Ved mistanke om brudd på dopingbestemmelsene skal saken håndteres i henhold til klubbens Antidopingpolicy og retningslinjer.

 

 

 

 

Figgjo IL ski og skiskyting er en av de største klubbene i Rogaland skiskytterkrets.
Trykk liker på vår facebook side

FACEBOOK
FIGGJO ILBLI STØTTEMEDLEM

HOVEDSPONSOR:
 

SPONSORER:

WEBSPONSORER:

 

BLI SPONSOR?
Send oss epost