MEDLEMSINFO

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på hovedstyre i Figgjo IL sitt årsmøte som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem.
Medlemskontingenten er  kr. 500,- for barn under 16 år og kr. 1000,- fra 16 år og oppover. Støttemedlemmer kr. 200,-. Nye kontingenter vil bli krevd inn januar 2015.

Treningsavgift for skiskyttere

Treningsavgiften gjelder fra den aktive fyller 10 år. Faktura for treningsavgift sendes ut av kasserer i oktober hvert år.
Pengene går direkte til ski og skiskyttergruppa. Dette er til å dekke utgifter med leie av skytebanen i Melshei og på Feed.

  • Skiskyttere som deltar på en fellestrening i uka kr. 500,-.
  • Skiskyttere som deltar på 2 treninger eller flere kr. 1000,-. en medlem i flere grupper i Figgjo IL, blir kontingenten fordelt mellom de forskjellige gruppene.

Medlemsskap 

Ved innmelding sender medlemmene inn informasjon med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. og (under 18 år) navn på foresatte til kasserer i Figgjo IL. Innmelding kan skje via nettsidene til Figgjo IL (www.figgjoil.no) . Medlemskap i Figgjo IL er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt Styremedlemmer må være medlem i Figgjo IL. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingenten. Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer.

Medlemskap i Figgjo IL kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Figgjo IL`s lov.

Æresmedlemmer

Hovedstyret i Figgjo IL har absolutt myndighet til utnevnelse av æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Leie av våpen og rulleski 

Klubben har i 2017 gått til anskaffelse av 4 nye våpen av typen Anschütz Fortner. I tillegg disponerer klubben flere andre rekruttvåpen for utleie til klubbens medlemmer. Hvilke våpen som tildeles den enkelte utøver bestemmes av trenerteamet.

Følgende priser er gjeldende for utleievåpen

1.års medlem: Gratis våpenleie, dersom det tildeles et Anschütz Fortner våpen (2017 mod) betales det kr 2000 i depositum

2/3. års medlem: våpenleie kr 500 pr år, dersom det tildeles et Anschütz Fortner (2017 mod) våpen betales det kr 2000 i depositum

Det kreves ikke leie eller depositum for lån av rulleski

Leie og evnt depositum  faktureres forskuddsvis (ved sesongstart eller ved utlevering) fra klubbens kasserer.

 


Skudd
Alle utøvere må holde seg med egen ammunisjon for bruk på treninger og renn. Skudd (SK standard) kan kjøpes på Magneten Sport  Klubben har inngått avtale med Magneten Sport at klubbens medlemmer skal få prisen som er på nettsiden til importøren Landrø minus 20% (ved kjøp av minimum 500 skudd).

Startkontingent
Klubben dekker startkontingent for løpere på alle renn. Den enkelte løper/foresatte er selv ansvarlig for å melde seg på innen påmeldingsfristen. Etteranmelding blir dobbel pris og dette må løper dekke selv. Beløpet skal betales uoppfordret til klubbens konto.

Klasseinndeling
Årsklassen er årstallet for siste del av inneværende sesong  minus ditt fødselsår.(f.eks sesongen 2017/2018 og født i 2004 = 2018-2004=14 årsklassen) Sesongen varer fra 01.05.20xx – 30.04.20xx.

Forsikring og lisens
Idrettsforsikring for barn: Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret inntil de blir 13 år. Etter fylte 13 år vil betalt lisens sikre forsikring av utøvere. Informasjon om ulike alternativer finner hver enkelt utøver under sin profil – lisenser – på min idrett. For å kunne delta på ulike arrangement og konkurranser må lisens være betalt den dagen utøver fyller 13 år. For utøvere som deltar i både langrenn og skiskyting må begge lisensene betales. Lisensen gjelder fra 1. mai til 30. april året etter. I langrenn gjelder lisensen gjelder fra 1. oktober til 30. september.  http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
 
Dersom det skulle skje en uønsket hendelse med personskade eller skade på klubbens utstyr ønsker vi at dette blir rapportert som en uønsket hendelse og at rapport leveres til leder/sportslig leder snarest. Skjema finnes her: Rapport uønsket hendelse 
 RETNINGSLINJER FOR FORELDRE/FORESATTE 
- Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Figgjo IL ski og skiskyting, og er en med følges klubben og gruppens regler og retningslinjer.

- Motiver barna til å være positive på trening.

- Engasjer deg positivt slik at barna kan drive idretten de ønsker på den måten de ønsker.

- Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjennham/henne overfor barna dine.

- Tap og vinn med samme sinn. Fair Play gir oss mulighet til å lære medgang og motgang.

- Vær en god rollemodell, vis god sportsånd og respekt for andre.

- Delta i komitéarbeid og på klubbens dugnader.

- Det oppfordres til å bruke klubbklær når du presentere klubben på ulike arrangement.

- I Figgjo IL ski og skiskyting snakker vi til hverandre og ikke om hverandre.

- Husk at klubben er oss og blir det hver enkelt av oss bidrar med inn til klubben. 
RETNINGSLINJER FOR UTØVERE 

- Respekter hverandre, gode konkurrenter er gode venner og hjelper hverandre.

- Vis lojalitet mot klubb og trenere, bruk klubbklær når du presentere klubben.

- Følg klubbens regler og retningslinjer.
- Gjør hverandre gode – fremsnakk gjerne både treningskamerater og klubben.

- Vær ærlig overfor deg selv, trener og andre utøvere.

- Møt opp på treninger og stevner du har forpliktet seg til. Gi beskjed til trener om du blir forhindret.

- Vær stolt av din egen innsats og verdsett andres.
- Vi jobber etter fair play og tillater ikke mobbing. Opplever du mobbing av deg selv eller andre, gi beskjed til leder eller trener.
- Vi tar avstand fra bruk av dopingmidler og deltar på opplæring og informasjon om temaet.

- Idrett er positivt og skal være kjekt for alle. Bidra så godt du kan.
RETNINGSLINJER FOR TRENERE 

Som trener i Figgjo IL ski og skiskyting skal du bidra til:

-
- Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren.

- Positive erfaringer med trening og konkurranse.

- Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap.

- Utarbeide gode og sammensatte treningsplaner i sammen med trenerteamet som ivaretar både skiskyting og langrenn.

- Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere,utøvere, ledere og foreldre.

- Kommunisere ut planer og treningsopplegg til klubbens utøvere og medlemmer.

 

Som trener i Figgjo IL ski og skiskyting skal du:


- Være et godt forbilde.

- Møte presis og godt forberedt til hver trening.

- Være veileder, inspirator og motivator.

- Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen.

- Vise god sportsånd og respekt for andre.

- Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
 
- Bruk klubbklær når du presentere klubben på ulike arrangement.
POLITIATTEST 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Hovedstyret oppnevner en person som skal organisere ordningen med politiattester.


RETNINGSLINJER FOR STØTTEORDNINGER 

 

For å få utbetalt støtte kreves det bruk av refusjonsskjema og originalkvitteringer SKAL legges ved.  Refusjonsskjema

Av regnskapsmessige grunner kreves det signatur på skjemaet og må attesteres av klubbens leder eller sportslig leder før utbetaling.

 

Figgjo IL ski og skiskyting ønsker å legge til rette for at våre utøvere opplever trivsel og sportslig utvikling. Nedenforstående er retningslinjer og kan endres avhengig av klubbens økonomi.


 


 Reisestøtte for utøvere til nasjonale konkurranser 

- Hovedlandsrenn langrenn og skiskyting: kr 1000,-

- Kvalfossprinten: kr 1000,-

- Youngstar konkurranse og samlinger (1 konkurranse + 3 samlinger): utøver og ledsager får dekker opp til kr 1000,- pr gang

- Ungdommens Holmenkollrenn: kr 1000,- pr år.

- Norgescup og norgescupfinale jr/sen (6 cup + 1 finale): kr 1000,-. Deltakelse i norgescupfinale dekkes med kr 2000,-.
-
Utøvere fra 13 år kan motta kr 1000,- i støtte pr år til en sommerskiskole.
- Dekning av påmeldingsavgift for sonelag i langrenn.

Forutsetninger

Reiser som omfattes av disse reisestøtte ordninger er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.

Reiseregning sendes kasserer i Figgjo IL ski og skiskyting innen en måned etter reisen er foretatt. Refusjonssskjema skal brukes og kvitteringer skal vedlegges. Det vil ikke bli foretatt utbetalinger uten utfylt refusjonsskjema og kvitteringer.


Økonomisk støtte til videregående skole

Utøvere som velger å satse på skiskyting og/eller langrenn og blir tatt opp som elever ved videregående skoler med idrettslinjer og lag innenfor nevnte to idretter kan motta økonomisk støtte til dekking av deler av skoleavgift. For å motta støtte kreves at det inngås en skriftlig avtale med Figgjo IL ski og skiskyting. Avtalen omhandler forpliktelser og rettigheter for begge parter.

  

Opptjeningstid

For utøvere som presenterer Figgjo IL ski og skiskyting i begge grener vil 3 års tilknytning gi 100 % støtte (Egneovergangsordninger (frem til sesong 2017-2018) for nåværende utøvere som i dag presenterer klubben innenfor en av grenene og fra sesong 2015-2016 velger å presentere klubben innenfor begge grener).

Kortere tilknytningstid vil gi avkortning i støtte. Styret vil avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. Retningslinjer:


- 1 år tilknytning 30 % støtte

- 2 år tilknytning 60 % støtte

- 3 år tilknytning 100 % støtte

Nivå for støtte
- Utøver 
som representerer Figgjo IL ski og skiskyting i  begge grener (langrenn og skiskyting) har mulighet for å motta maks kr 10 000,- pr år støtte til skolepenger.Beløpet skal ikke overstige 50 % av den totale årlige skoleavgiften.

- Utøvere som presentere Figgjo IL ski og skiskyting en av grenene (langrenn eller skiskyting) har mulighet for å motta maks kr 5000,- pr år i støtte til skolepenger. Beløpet skal ikke overstige 25 % av den totale årlige skoleavgiften.
- Satser for støtteordninger vil bli revidert hvert år sett i lys av
Figgjo IL ski og skiskyting samlede totale økonomiske situasjonen.

- Andre støtteordninger kan søkes om og vil da bli behandlet av styret.

Forutsetning for å motta støtte
- Inngått godkjent og signert avtalte med 
Figgjo IL ski og skiskyting.
- R
eiseregning sendes kasserer I Figgjo IL ski og skiskytingså raskt som mulig og senest innen 30april.

For å få utbetalt reisestøtte eller andre tilskudd må utgiftsrefusjonsskjema og vedlagte kvitteringer sendes leder eller sportslig leder for attestering/godkjenning. Refusjonsskjema finnes her: Refusjonsskjema

 

Figgjo IL ski og skiskyting er en av de største klubbene i Rogaland skiskytterkrets.
Trykk liker på vår facebook side

FACEBOOK
FIGGJO ILBLI STØTTEMEDLEM

HOVEDSPONSOR:
 

SPONSORER:

WEBSPONSORER:

 

BLI SPONSOR?
Send oss epost